Hraniční slať / Kainzen Filz

V porostní mapě revíru Březník z roku 1892-1893 je zakreslena Velká Hraniční slať a Malá Hraniční slať. Velká Hraniční slať představuje několik vrchovišť v závěru Luzenského údolí. Vrchoviště jsou obklopena porosty rašelinných a podmáčených smrčin. Vrchoviště jsou na celé ploše porostlá nelesní vegetací se silně zakrslými mrazovými formami smrku. Velká Hraniční slať je zároveň rozlehlým prameništěm Luzenského potoka. Největší vrchoviště se rozkládá podél západní pramenné větve Luzenského potoka a má protáhlý nudlovitý tvar – nachází se zde několik terasovitých jezírek a hrázek na svažitém povrchu. Vrchoviště bylo v minulosti odvodněno povrchovou rýhou vedoucí z největšího jezírka (jezírko dosahuje délky cca 17 metrů). Rýha je v současné době již přehrazena. Vrchovištní jezírka jsou dobře viditelná z hraničního chodníku. Z opačné strany hraničního chodníku velké nudlovité vrchoviště v podstatě pokračuje do Bavorska – zde je slať nazývána jako Stangen Filz.

 

I když je epicentrum Velké Hraniční slatě situováno do závěru Luzenského údolí k Modrému sloupu, probíhá dále tato slať podél Luzenského potoka až k Březníku. V těchto odlesněných částech Luzenského údolí se nacházejí podél potoka a při úpatí svahů mnohá vrchoviště a přechodová rašeliniště, krytá z větší části křovitými porosty borovice rašelinné. Jsou zde také odvodňovací rýhy, z velké části již přehrazené. Velká Hraniční slať podél lučin Luzenského potoka se vyznačuje silným zamokřením. V podstatě celý komplex Velké Hraniční slatě pokrývá přes dvě třetiny Luzenského údolí. V minulosti byla část Velké Hraniční slatě zaplavena vodou z plavební nádržky na Luzenském potoce.

 

Na západ od Velké Hraniční slatě, na vrcholové plošině Hraniční hory, se nachází Malá Hraniční slať. Malá Hraniční slať je menším kruhovitým rašeliništěm s mrazovou formou smrku. Malou Hraniční slať protíná česko-bavorská státní hranice, a to u hraničních mezníků č. 28/18 a 28/19. Zhruba dvě třetiny slatě náleží k českému území.

 

Mapa revíru Modrava z roku 1892-1893

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie Velké Hraniční slatě (1-2), Velká Hraniční slať (3-15), největší vrchoviště Velké Hraniční slatě (16-30), vrchoviště u horního toku Luzenského potoka (31-36), Malá Hraniční slať (37-49, z toho česká část 43-46 a bavorská část 47-49), Stangen Filz (50-53).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz