Inventarizace hraničních artefaktů na Modravsku

Při toulkách státní hranicí občas narážíme na hraniční znaky z kamene, které jsou umístěny u hraniční čáry a nesou stopy dřívějšího vyznačení hranice (zpravidla mají číslo a křížek). Na Modravsku jsem hranici během deseti let prošel mnohokrát. Některé hraniční znaky z původní demarkace jsem vyfotografoval, avšak byla jich jen hrstka. Až v roce 2023 jsem se rozhodl dát tomu řád a provést inventarizaci původních hraničních znaků stojících mimo hraniční čáru. Akce proběhla v září 2023 s jednoznačným závěrem, že na česko-německé hranici okolo Modravy je výskyt takového hraničního značení největší.
 
V souladu s popisem hranic Modravských plání je zájmová oblast promítnuta do terénu od hlavního hraničního mezníku č. 16 pod Poledníkem ke hlavnímu hraničnímu mezníku č. 6 pod Černou horou. Jelikož se ale kamenné artefakty nacházejí v části historické hranice Českého království s Bavorskem, je třeba vyloučit část historické hranice naší země s Pasovskem. Průzkum tedy začínal pod Poledníkem a končil pod Luzným, kde se historicky stýkají hranice Čech, Bavorska a Pasovska. Je to necelých 20 km státní hranice.
 
Každý nalezený hraniční znak z původní demarkace stojící mimo hraniční čáru, který jsem do seznamu zařadil, musí mít pořadové číslo a hraniční křížek, popřípadě rysky udávající směr hraniční linie. Při této podmínce bylo nalezeno 19 kusů, které prezentuje tabulka.
 
Číslo Tvar Nalezeno u HZ Poznámka
26 mezník 16/5 tereziánský znak (Lauferstein) z 18. století
37 mezník 19/13  
38 mezník 19/14  
1 balvan 21/3 tereziánský znak (Lagerstein) z 18. století
9 mezník 22/10  
12 mezník 23/3  
14 mezník 23/5  
17 mezník 23/10  
8 balvan 24/3-0/1 tereziánský znak (Lagerstein) z 18. století
29 mezník 25/3  
30 mezník 25/5-0/1  
49 mezník 26/2  
21 balvan 27/7 tereziánský znak (Lagerstein) z 18. století
? mezník 27/13 je pod zemí, na povrch vyčnívá hraniční křížek s ryskami a kříž nad číslem
89 mezník 28/6  
93 mezník 28/12  
29 balvan 29/2 tereziánský znak (Lagerstein) z 18. století
? balvan 29/11 hraniční křížek s ryskami je zřetelný, avšak číslo je zcela nečitelné
122 mezník 30/6-0/1  
 
 
Po prostudování archivních map a dokumentů, které zobrazují číslování hraničních znaků, jsem dospěl k následujícímu rozuzlení.
 
1) Do demarkačního období 1706-1708 (dočasné připojení Roklanského lesa k Čechám) nespadá žádný nalezený artefakt. Ověření jsem provedl pomocí hraniční mapy zachycující území k roku 1708.
 
2) Do demarkačního období 1765-1772 s podpisem smlouvy v roce 1764 (tereziánské územní změny) spadá nález 5 kusů artefaktů. Ověření jsem provedl podle mapy Stabilního katastru z roku 1837 a mapy v aplikaci BayernAtlas z 1. poloviny 19. století.
 
3) Do demarkačního období 1840-1846 s podpisem smlouvy v roce 1862 (předversailleská demarkace) nespadá žádný nalezený artefakt. Ověření jsem provedl podle hraničního dokumentárního díla z tohoto období.
 
V této chvíli je vhodné podívat se na systematiku číslování nalezených artefaktů v tabulce. Nejprve je důležité připomenout, že v prostoru současného hraničního znaku 21 se v minulosti nacházel předěl mezi sekcemi česko-bavorské hranice - končila tady VII. sekce Svaroh a začínala VIII. sekce Roklan. S tím souvisí i číslování historických artefaktů, které od tohoto místa začíná od začátku. Pokud vyjmeme 5 kusů artefaktů z tereziánského období, zůstane jich velký počet 14. V obou případech platí, že číslování chronologicky postupuje s probíhající státní hranicí. V sekcích VII. a VIII. byly v demarkačním období 1840-1846 až na výjimky ponechány hraniční znaky z předchozí demarkace 1765-1772. V sekci IX, která začínala pod Luzným a probíhala dále v linii původní česko-pasovské hranice, byly osazeny v letech 1840-1846 nové hraniční znaky.
 
Pokud srovnáme číslování nezařazených čtrnácti historických znaků a současného značení, dospějeme ke stanovisku, že artefakty byly rozmístěny poměrně nahusto. Hustá síť nevybočuje z nynějšího uspořádání hraničních znaků. Například série čísel 9-17 čítá 9 artefaktů, v současnosti je v těchto místech 11 mezilehlých hraničních znaků. Nebo série čísel 89-122 čítá 34 artefaktů, v současnosti je tady 36 mezilehlých hraničních znaků. Taková hustá síť nezapadá do žádného z výše uvedeného demarkačního období.
 
Na mapě 3. vojenského mapování z 2. poloviny 19. století s reambulací v roce 1924 jsou v zájmové oblasti na státní hranici zřídka doplněna čísla hraničních znaků - převažují čísla, která zohledňují ta u dosud nezařazených 14 artefaktů. Například od Špičníku (současný hraniční znak 28) k Luznému (současný hraniční znak 30/18-0/1) jsou vypsána čísla 81, 92, 98, 107 a 128. To zohledňuje čísla z tabulky 89, 93 a 122. Ještě před vznikem Československa v roce 1918 byly na česko-bavorské hranici uskutečněny kontrolní a údržbové práce. Protokol o tom byl sepsán v roce 1902 v Pasově. Můj závěr je takový, že do zájmové oblasti Modravských plání se revize hranice promítla jejím omezníkováním. Důvody? Hraniční značení z 18. a 19. století bylo patrně značně poškozené. Na obou stranách hranice na přelomu 19. a 20. století probíhalo intenzivní lesní hospodaření a hranice musela být zřetelná i tím, že se omezníkování uskutečnilo do hustší sítě, aby byly vyznačeny všechny lomy hraniční linie a zmizela tak hluchá místa kvůli nejednoznačnosti pomezí. Nikdo v této době nemohl ještě tušit, že bude válka a posléze se uskuteční demarkace hranice mezi novými státy ve střední Evropě. Budiž tedy 14 artefaktů zařazeno do začátku 20. století, i když jsem původně předpokládal, že jsou staršího data.
 
Východ slunce u hraničního artefaktu číslo 93
 
 
 
Barevné tereziánské hraniční znaky
 
Na státní hranici okolo Modravy je několik tereziánských hraničních kamenů, které se od 80. let minulého století barevně zvýrazňují. Nejpočetněji je česko-bavorská hranice vyznačena mezilehlými (vedlejšími) hraničními znaky, historicky pojmenovanými jako Lagerstein a Lauferstein. V terénu nalezneme 4 kusy Lagersteinů s letopočtem 1765 (hraniční znaky 20/13-0/1, 22-0/1, 24/3-0/1 a 28/2-0/1).
 
Důležitá místa včetně kót a výrazné lomy hranice jsou vyznačeny hlavními hraničními znaky, historicky pojmenovanými jako Hauptstein. V terénu nalezneme 4 kusy Hauptsteinů s letopočtem 1772, a to číslo 6 u Kruhové slatě pod Blatným vrchem (stojí u současného hraničního znaku 26 mimo hraniční linii a není tak zvýrazňován), číslo 8 na Hraniční hoře (v současnosti 28/23-0/1) a číslo 10 pod Luzným (v současnosti 30/18-0/1). Na Špičníku jsem dohledal Hauptstein číslo 7. Nynější hlavní hraniční mezník 28 je posazen na skalku. Na stěnách skalky je vytesaný český lev a bavorská šachovnice. Pod českým lvem je vytesaný letopočet 1772. Naproti tomu nad bavorskou šachovnicí je do zpevňovací hmoty (která obepíná mezník) zvýrazněn letopočet 1933, který souvisí s omezníkováním hranice s Bavorskem po roce 1918.
 
Barevné tereziánské Lagersteiny a Hauptsteiny si lze prohlédnout v obrazové galerii. Základem fotodokumentace jsou však všechny nalezené hraniční artefakty z výše uvedené tabulky. U některých jsou navíc snímky z let 2013-2015 umožňující srovnání, kdy kameny jsou zvětralé nebo porostlé vegetací.
 
Setkání se zmijí přímo na státní hranici při inventarizaci artefaktů - zatímco na první fotografii se doplazila na hraniční chodník překonávajíce čáru do Bavorska, na druhém snímku se navrací zpět do Čech
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: TEREZIÁNSKÉ HRANIČNÍ ZNAKY Z 18. STOLETÍ / číslo 26 u HZ 16/5 (1-3), číslo 1 u HZ 21/3 (4-6, z toho rok 2014 5), číslo 8 u HZ 24/3-0/1 (7-10, z toho rok 2015 7 a 9), číslo 21 u HZ 27/7 (11-14, z toho rok 2013 12), číslo 29 u HZ 29/2 (15-18, z toho rok 2014 16). HRANIČNÍ ZNAKY ZE ZAČÁTKU 20. STOLETÍ / číslo 37 u HZ 19/13 (19-21), číslo 38 u HZ 19/14 (22-24), číslo 9 u HZ 22/10 (25-27), číslo 12 u HZ 23/3 (28-30), číslo 14 u HZ 23/5 (31-34, z toho rok 2014 32), číslo 17 u HZ 23/10 (35-38, z toho rok 2013 36), číslo 29 u HZ 25/3 (39-41), číslo 30 u HZ 25/5-0/1 (42-44), číslo 49 u HZ 26/2 (45-49, z toho rok 2013 46), neznámé číslo u HZ 27/13 (50-52), číslo 89 u HZ 28/6 (53-55), číslo 93 u HZ 28/12 (56-58), neznámé číslo u HZ 29/11 (59-62, z toho rok 2014 60), číslo 122 u HZ 30/6-0/1 (63-65). BAREVNÉ TEREZIÁNSKÉ HRANIČNÍ ZNAKY / Lagersteiny (66-73, z toho HZ 20/13-0/1 66-67, HZ 22-0/1 68-69, HZ 24/3-0/1 70-71, HZ 28/2-0/1 72-73), Hauptsteiny (74-84, z toho u HZ 26 74-75, HZ 28 76-79, HZ 28/23-0/1 80-81, HZ 30/18-0/1 82-84).
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
70.jpg
71.jpg
72.jpg
73.jpg
74.jpg
75.jpg
76.jpg
77.jpg
78.jpg
79.jpg
80.jpg
81.jpg
82.jpg
83.jpg
84.jpg
85.jpg
86.jpg
87.jpg