Obecně o slatích

„Rozložitá bahna zůstala, jakými od věku byla, a přes širé lysiny burácí v zimě divá vichřice, nanášející děsné spousty sněhu, a ranní i podzimní mrazy pálí nemilosrdně letorostky dorostu, takže na mnohých místech les snad už nikdy se nevzmůže. Půda jest po většině mokrá a bahnitá, tu a tam porostlá neprůchodnou klečí a zchátralými smrčky. Jednotvárná, smutná divočina, jejíž pohled tísní duši.“
 
Karel Klostermann / Črty ze Šumavy
 
„Střed černých jiv a plazivé kleči, pohlížejí k nebesům nesčíslné černé tůně, oči močálu. Hluboké jsou a zamlklé a zároveň tuhé a hamižné, co v sebe pojaly, v sobě podrží, nikdy již nepouštějí. Běda tomu, jehož mlha obloudí a jim dovede.“
 
Karel Klostermann / Lístky ze šumavské epopeje
 
Šumavská rašeliniště patří k nevšedním a jedinečným prvkům přírody. Udržují si svébytné životní prostředí a do svých niter vtahují od nepaměti umělce, vědce, ale i běžné turisty. Šumavské slatě určovaly od prvopočátků životní a kulturní prostředí obyvatel Šumavy. Každého vnímavého diváka ovlivní neopakovatelná atmosféra rašelinišť – těchto vývojově starých a člověkem jen málo pozměněných posledních rájů naší přírody. V dobách staré Šumavy lidé v bažinách předpokládali sídlo čarodějnic a zlých duchů, vídali tam tajuplná světýlka, která lákala k následování. Šumavské slatě představují poslední ostrovy severského typu mokřadů v české přírodě z konce poslední doby ledové. Neopomenutelnou součástí rašelinišť jsou specifické druhy rostlin a živočichů.
 
Přírodní památka Modravské slatě byla vyhlášena Ministerstvem kultury dne 28. prosince 1989. Modravské slatě jako takové představují nejvýše položenou část Šumavských plání v pramenné oblasti řeky Vydry mezi obcí Modrava a státní hranicí. Území se rozkládá na návětrné straně Šumavy v nadmořských výškách přes 1 000 metrů, a vlivem toho se vyznačuje velmi vlhkým podnebím s vysokým množstvím srážek. Podíl všech rašelinišť na celkové rozloze území dosahuje 20 % a je srovnatelný s některými regiony na severu Evropy. Modravské slatě jsou symbolem šumavských rašelinišť – jsou charakteristické četnými strukturovanými vrchovišti s mnoha jezírky a členitými nelesními plochami, pro území jsou také typické rozsáhlé komplexy rašelinných a podmáčených smrčin, které obvykle obklopují vrchoviště a propojují je ve větší rašelinné celky. Modravská rašeliniště jsou většinou svahová a zásobena převážně prosakující vodou a vodou z pramenišť horního toku Vydry.
 
Popis Modravských slatí a počátky měření zdejších drsných klimatických poměrů (zdroj: časopis Naší přírodou ze dne 1. 2. 1938)
 
 
 
Šumava, to byly v dávné minulosti husté lesy, ale také rašeliniště. Dřevo tenkrát dávalo lidem práci a tak, pokud chtěli pěstovat nové lesy, museli rašeliništní komplexy odvodňovat. Tyto neuvážené zásahy do přírody a zejména vodního režimu nepříznivě ovlivnily vývoj Modravských slatí. Proto jsou mnohá rašeliniště protkána sítí odvodňovacích příkopů a kanálů. Na začátku 21. století bylo započato s revitalizačními opatřeními – odvodňovací rýhy byly přehrazeny kaskádou dřevěných hrází s cílem opětovně zvýšit hladinu podzemní vody a zadržet vodu v území. Do života Modravských slatí negativně zasáhla i železná opona, která se v 50. a 60. letech minulého století táhla, v podobě elektrifikovaného drátěného zátarasu, napříč rašeliništními komplexy. Ještě nyní lze dohledat na slatích, kromě průseků, i dřevěné kůly, keramické izolátory nebo klubka ostnatých drátů.
 
Kolik vlastně těch Modravských slatí je? Plnohodnotná odpověď na tuto otázku neexistuje. Modravské slatě se v proměnách času vyvíjely. Ve starých i současných mapách lze vypozorovat odlišnosti v jejich členění, uspořádání a dokonce i pojmenování. Moji prezentaci Modravských slatí proto berme s ohledem na tato fakta. Při hledání a pojmenování Modravských slatí jsem vycházel z oficiálních (schwarzenberských) revírních map a tam, kde tyto nepomohly, z topografických map 3. vojenského mapování. Všechny tyto mapy zobrazují Modravské slatě v kontextu 2. poloviny 19. století a přelomu 19. a 20. století. Na základě těchto podkladů, promítnutých do současných map, je prezentováno celkem 28 Modravských slatí, z nichž některé se dále ještě člení. Není to konečný počet, další rašeliniště zkrátka a dobře nemají svoje jméno anebo jsou dávno zapomenuta.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: bezejmenná slať pod Palečkovnou u Modravy (1-21), revitalizace odvodňovacích rýh na slatích (22-27, z toho Cikánská slať v roce 2011 22-23, Blatenská slať v roce 2011 24-25, Hraniční slať v Luzenském údolí v roce 2013 26-27, zdroj: NP Šumava), pozůstatky prvorepublikové vodočetné stanice na Rokytecké slati (28-31).
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg