Roklanský potok a jeho přítoky

Roklanský potok (Mlýnský potok, Mlynářský potok) / Rachel Bach (Müller Bach) na území Modravských plání zaujímá největší místo. Kromě toho, že je hlavním sběratelem rašelinných vod z komplexu Modravských slatí, s postupujícím tokem v minulosti měnil jméno. Podle starých revírních map jsem dohledal následující. Od prameniště po soutok s Rokytkou se nazýval Roklanský potok / Rachel Bach. Dále, až po soutok s Javořím potokem, byl pojmenován jako Malý Mlýnský potok (Malý Mlynář) / Kleinmüller Bach. A od tohoto místa až po soutok s Modravským potokem, byl nazýván jako Velký Mlýnský potok (Velký Mlynář) / Grossmüller Bach. Tímto zajímavým pojmenováním byla zřejmě vyjádřena vznešenost Roklanského potoka ve vztahu k jeho dvěma největším přítokům – Rokytce a Javořímu potoku, a dále k jeho postupující síle.
 
Roklanský potok pramení na severozápadních svazích Blatného vrchu v nadmořské výšce okolo 1 260 metrů. Prameniště se nachází v lokalitě Vrchových slatí. Pramenné větévky se táhnou severním směrem k Podroklanské mýtině, kde Roklanský potok překonává umělou protrž navršené hráze, která je pozůstatkem plavební nádržky.
 
V úseku mezi bývalou nádrží a levostranným přítokem Rokytky dosahuje Roklanský potok největšího spádu, a to 42 promile. V tomto úseku potok kopíruje starou (turistickou) cestu z Podroklanské mýtiny k soutoku s Rokytkou a z pravé strany zde přijímá přítok Kamenného potoka / Stein Bach. Kamenný potok pramení v Novohuťském močálu a délka jeho toku činí 2 km.
 
Dalším, velmi důležitým, tentokráte levostranným přítokem Roklanského potoka, je Rokytka (Rokytský potok, Rokyta) / Weitgefällen Bach. Až sem je délka Roklanského potoka vypočtena na 5.7 km. Ještě kousek před soutokem Roklanský potok přijímá vody z Roklanských slatí. Rokytka pramení na severozápadním úpatí Medvěda v nadmořské výšce 1 100 metrů a dále protéká největším rašeliništním komplexem na Modravských pláních Rokyteckými slatěmi. Zde místy meandruje. V Rokyteckých slatích tam, kde dříve stála plavební nádržka, sbírá Rokytka nejvíce pramenných větévek. Svůj tok pokračuje na mírných svazích Rokytecké kotliny až k soutoku s Roklanským potokem.
 
Od soutoku s Rokytkou až k soutoku s Javořím potokem probíhá tok Roklanského potoka sevřeným údolím. Ze svahů jsou k Roklanskému potoku přiváděny vody z Mlynářské slatě a Šárecké slatě. Mimo to v tomto úseku přijímá Roklanský potok dva pravostranné přítoky.
 
Prvním z nich je Novohuťský potok / Neuhütten Bach. Novohuťský potok pramení ve Studené slati a délka jeho toku činí 3.8 km. Zhruba v jedné třetině toku protíná potůček díru ve hrázi, která je pozůstatkem plavební nádržky.
 
Druhým pravostranným přítokem je Studený potok / Schmied Bach. Studený potok pramení na severních svazích Studené hory a délka jeho toku činí 3 km. Potok má velmi prudký spád. I zde, zhruba v jedné třetině toku, protíná potůček umělou protrž navršené hráze bývalé plavební nádržky.
 
Nyní Roklanský potok doputoval k soutoku s Javořím potokem. Délka Roklanského potoka v úseku od soutoku s Rokytkou k soutoku s Javořím potokem činí 4 km. Javoří potok / Ahorn Bach je nejdelším levostranným přítokem Roklanského potoka, měří necelých 6 km. Pramení v Bavorsku, a to v Klečové slati (Latschen Filz). Státní hranici Javoří potok protíná u hraničního mezníku č. 17/9. Na české straně hranice potok přibírá přítoky v Javoří slati a odtud již kopíruje cestu vedoucí přes Javoří Pilu na Modravu, místy meandruje. Než Javoří Potok doputuje k soutoku s Roklanským potokem, prochází místem po bývalé plavební nádrži. 250 metrů západně od místa, kde stávala usedlost na Javoří Pile (k pile na zpracování dřeva o kus dál vedl z Javořího potoka náhon), přibírá Javoří potok levostranný přítok Tmavého potoka / Mohr Bach. Tmavý potok pramení na jihovýchodních svazích Poledníku, měří 4 km, přičemž první polovina toku má prudký spád. Tmavý potok prochází místem po bývalé plavební nádrži.
 
Od soutoku s Javořím potokem dále Roklanský potok kopíruje cestu do Modravy, místy meandruje. Roklanský potok v tomto úseku přibírá nesčetné množství levostranných i pravostranných přítoků a odvádí vody z Mlynářské, Rybárenské a Hraběcí slatě.
 
U Hraběcího mostu přibírá Roklanský potok pravostranný přítok Slatinného potoka (Hraběcího potoka) / Filz Bach (Rechen Bach). Slatinný potok pramení v rašelinách Malé Cikánské slati na západních svazích Modravské hory a délka jeho toku činí 2.5 km. Při své cestě odvádí vodu z Hraběcí slatě.
 
Délka Roklanského potoka v úseku od soutoku s Javořím potokem až k soutoku s Modravským potokem činí 5 km. Na Modravě vedl k místní (Bienertově) pile z Roklanského potoka náhon. Záhy se Roklanský potok potkává s pravostranným přítokem Modravského potoka a vzniká řeka Vydra. Celková délka Roklanského potoka činí 14.7 km. Výškový rozdíl od jeho prameniště po soutok s Modravským potokem je 288 metrů. Rozloha povodí Roklanského potoka je 47 km2.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: prameniště Roklanského potoka na úbočí Blatného vrchu (1-3), Roklanský potok po soutok s Rokytkou (4-17), odtud Roklanský potok po soutok s Javořím potokem (18-29), odtud Roklanský potok po soutok s Modravským potokem (30-80), Kamenný potok (81-86), Rokytka (87-119), Novohuťský potok (120-127), Studený potok (128-134), Javoří potok (135-166), Bezejmenný levostranný přítok Javořího potoka (167-168), Tmavý potok (169-179), Slatinný potok (180-188), Roklanský potok od soutoku s Javořím potokem po soutok s Modravským potokem v zimním období (189-237), Rokytka v zimním období (238-241), Javoří potok v zimním období (242-253).
001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
036.jpg
037.jpg
038.jpg
039.jpg
040.jpg
041.jpg
042.jpg
043.jpg
044.jpg
045.jpg
046.jpg
047.jpg
048.jpg
049.jpg
050.jpg
051.jpg
052.jpg
053.jpg
054.jpg
055.jpg
056.jpg
057.jpg
058.jpg
059.jpg
060.jpg
061.jpg
062.jpg
063.jpg
064.jpg
065.jpg
066.jpg
067.jpg
068.jpg
069.jpg
070.jpg
071.jpg
072.jpg
073.jpg
074.jpg
075.jpg
076.jpg
077.jpg
078.jpg
079.jpg
080.jpg
081.jpg
082.jpg
083.jpg
084.jpg
085.jpg
086.jpg
087.jpg
088.jpg
089.jpg
090.jpg
091.jpg
092.jpg
093.jpg
094.jpg
095.jpg
096.jpg
097.jpg
098.jpg
099.jpg
100.jpg
101.jpg
102.jpg
103.jpg
104.jpg
105.jpg
106.jpg
107.jpg
108.jpg
109.jpg
110.jpg
111.jpg
112.jpg
113.jpg
114.jpg
115.jpg
116.jpg
117.jpg
118.jpg
119.jpg
120.jpg
121.jpg
122.jpg
123.jpg
124.jpg
125.jpg
126.jpg
127.jpg
128.jpg
129.jpg
130.jpg
131.jpg
132.jpg
133.jpg
134.jpg
135.jpg
136.jpg
137.jpg
138.jpg
139.jpg
140.jpg
141.jpg
142.jpg
143.jpg
144.jpg
145.jpg
146.jpg
147.jpg
148.jpg
149.jpg
150.jpg
151.jpg
152.jpg
153.jpg
154.jpg
155.jpg
156.jpg
157.jpg
158.jpg
159.jpg
160.jpg
161.jpg
162.jpg
163.jpg
164.jpg
165.jpg
166.jpg
167.jpg
168.jpg
169.jpg
170.jpg
171.jpg
172.jpg
173.jpg
174.jpg
175.jpg
176.jpg
177.jpg
178.jpg
179.jpg
180.jpg
181.jpg
182.jpg
183.jpg
184.jpg
185.jpg
186.jpg
187.jpg
188.jpg
189.jpg
190.jpg
191.jpg
192.jpg
193.jpg
194.jpg
195.jpg
196.jpg
197.jpg
198.jpg
199.jpg
200.jpg
201.jpg
202.jpg
203.jpg
204.jpg
205.jpg
206.jpg
207.jpg
208.jpg
209.jpg
210.jpg
211.jpg
212.jpg
213.jpg
214.jpg
215.jpg
216.jpg
217.jpg
218.jpg
219.jpg
220.jpg
221.jpg
222.jpg
223.jpg
224.jpg
225.jpg
226.jpg
227.jpg
228.jpg
229.jpg
230.jpg
231.jpg
232.jpg
233.jpg
234.jpg
235.jpg
236.jpg
237.jpg
238.jpg
239.jpg
240.jpg
241.jpg
242.jpg
243.jpg
244.jpg
245.jpg
246.jpg
247.jpg
248.jpg
249.jpg
250.jpg
251.jpg
252.jpg
253.jpg