Vchynice-Tetov

Vchynice-Tetov / Chinitz-Tettau
 
Osada Vchynice-Tetov byla založena majitelem Prášilského panství Filipem Kinským v roce 1792 jako sklářská huť. Osada se rozprostírala na stráni nad levým břehem řeky Vydry a táhla se až k Rokytě. Pod vesničkou se vinul plavební kanál, který podle ní dostal jméno. S nastupující plávkou dřeva po kanále a se zánikem sklářského průmyslu je spojen další rozvoj osady.
 
Osadu Vchynice-Tetov ve svých dílech zmiňuje spisovatel Karel Klostermann. V románu Kam spějí děti je vylíčena takto: „Dědina Chynice-Tetovo leží ve východním a jihovýchodním svahu Adamsberka, chalupy vesměs stejné, dřevěné, tu a tam na kamenné podezdívce spočívající, s lomenicemi postrannými, běží podle cesty z Rehberka do Mádru vedoucí, každá stojí na příslušícím k ní lánu úzkém, ale dosti dlouhém, sbíhajícím v podobě pravidelného obdélníku s nejvyššího hřbetu jmenované hory až hluboko do údolí Vydry, kde levý břeh tvoří mez. Jednotlivé lány jsou od sebe odděleny mocnými, širokými kamennými hradbami, naházenými prvními osadníky, kteří roku 1780 koupili pralesem pokryté stráně od panství štubenbašského, náležejícího tehdá hraběti Kinskému ze Vchynic a Tetova, jemuž na počest pojmenovali nově založenou, pralesu vyrvanou osadu. Nehledíc k některým osadám povstalým při nově odkrytých uhelných báních, Chynice-Tetov jest jedna z nejmladších dědin v království Českém, dojista nejmladší z těch, jež vznikly na osnově zemědělské.“  V povídce Zmizelá osada je mimo jiné psáno:  „Přes to, že všecek kraj má vysokou polohu a více než půl roku leží pod sněhem – lány spadají s výše 1 050 metrů do 937 metrů při samé řece – daří se tu hlavně žitné jaři, ovsu, bramborům, zelí a zvláště překrásnému lnu, louky pak dávají hojnost výborného sena. Vše se ovšem pozdě sklízí, obilí z části až v září, sena koncem srpna.“
 
V roce 1840 žilo ve Vchynicích-Tetově 282 obyvatel ve 39 domech, v roce 1869 492 obyvatel v 59 domech, v roce 1910 555 obyvatel v 80 domech a v letech 1929-1930 tu bylo 498 obyvatel (489 německých) v 82 domech. V obrazové galerii na první staré fotografii si povšimněte dvou výstavních stavení - jsou jimi Fürchsův hostinec a škola. Osada byla po 2. světové válce postupně zbourána (ještě v roce 1950 zde žilo 69 obyvatel v 38 domech). I přesto několik chalup přežilo, později byly zrekonstruovány a v současnosti jsou obydleny. Při cestě z Modravy na Rokytu můžeme vypozorovat typický ráz zaniklé šumavské osady – cesta je lemována křížky, na loukách vidíme rozvaliny kamenných podezdívek chalup a tu a tam snůšky kamení oddělující hranice pozemků.
 
V roce 2018 jsem vytvořil sérii porovnávacích snímků Vchynic-Tetova, kde předlohou byly obrazy z doby tzv. staré Šumavy (od konce 19. století do 30. let 20. století). K dispozici jsou na tomto webu i fotografie Vchynic-Tetova pořízené z nebes.
 
Mapa Stabilního katastru z roku 1837
 
 
 
Letecká mapa z roku 1949
 
 
 
Letecká mapa ze současnosti
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie (1-7, zdroj 1: Fotobanka Seidel), současný stav (8-85), současný stav v zimním období (86-103).
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
036.jpg
037.jpg
038.jpg
039.jpg
040.jpg
041.jpg
042.jpg
043.jpg
044.jpg
045.jpg
046.jpg
047.jpg
048.jpg
049.jpg
050.jpg
051.jpg
052.jpg
053.jpg
054.jpg
055.jpg
056.jpg
057.jpg
058.jpg
059.jpg
060.jpg
061.jpg
062.jpg
063.jpg
064.jpg
065.jpg
066.jpg
067.jpg
068.jpg
069.jpg
070.jpg
071.jpg
072.jpg
073.jpg
074.jpg
075.jpg
076.jpg
077.jpg
078.jpg
079.jpg
080.jpg
081.jpg
082.jpg
083.jpg
084.jpg
085.jpg
086.jpg
087.jpg
088.jpg
089.jpg
090.jpg
091.jpg
092.jpg
093.jpg
094.jpg
095.jpg
096.jpg
097.jpg
098.jpg
099.jpg
100.jpg
101.jpg
102.jpg
103.jpg
104.jpg
105.jpg
106.jpg