Hraniční slať

Hraniční slať / Kainzen Filz
 
V hospodářské mapě revíru Březník z roku 1893 je zakreslena Velká Hraniční slať a Malá Hraniční slať. Velká Hraniční slať představuje několik vrchovišť v závěru Luzenského údolí. Vrchoviště jsou obklopena porosty rašelinných a podmáčených smrčin. Vrchoviště jsou na celé ploše porostlá nelesní vegetací se silně zakrslými mrazovými formami smrku. Velká Hraniční slať je zároveň rozlehlým prameništěm Luzenského potoka. Největší vrchoviště se rozkládá podél západní pramenné větve Luzenského potoka a má protáhlý nudlovitý tvar – nachází se zde několik terasovitých jezírek a hrázek na svažitém povrchu. Vrchoviště bylo v minulosti odvodněno povrchovou rýhou vedoucí z největšího jezírka (jezírko dosahuje délky 17 metrů). Rýha je v současné době již přehrazena. Vrchovištní jezírka jsou dobře viditelná z hraničního chodníku. Z opačné strany hraničního chodníku velké nudlovité vrchoviště pokračuje do Bavorska – zde je slať nazývána jako Stangen Filz.
 
I když je epicentrum Velké Hraniční slatě situováno do závěru Luzenského údolí k Modrému sloupu, probíhá dále tato slať podél Luzenského potoka až k Březníku. V těchto odlesněných částech Luzenského údolí se nacházejí podél potoka a při úpatí svahů mnohá vrchoviště a přechodová rašeliniště, krytá z větší části křovitými porosty borovice rašelinné. Jsou zde také odvodňovací rýhy, z velké části již přehrazené. Velká Hraniční slať podél lučin Luzenského potoka se vyznačuje silným zamokřením. V podstatě celý komplex Velké Hraniční slatě pokrývá přes dvě třetiny Luzenského údolí. V minulosti byla část Velké Hraniční slatě zaplavena vodou z plavební nádržky na Luzenském potoce.
 
Na západ od Velké Hraniční slatě, na vrcholové plošině Hraniční hory, se nachází Malá Hraniční slať. Je menším kruhovitým rašeliništěm s mrazovou formou smrku. Malou Hraniční slať protíná česko-bavorská státní hranice, a to u hraničních mezníků č. 28/18 a 28/19. Zhruba dvě třetiny slatě náleží k českému území.
 
Mapa revíru Březník z roku 1893
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie Velké Hraniční slatě (1-2), Velká Hraniční slať (3-17), největší vrchoviště Velké Hraniční slatě (18-43, z toho velké jezírko 34-40), vrchoviště u horního toku Luzenského potoka (44-51), Malá Hraniční slať (52-64, z toho česká část 58-61 a bavorská část 62-64), Stangen Filz (65-69).
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
70.jpg